ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C. GDR (EACH REPR 1/5 ORD) (REG S)

ALBH LSIN
ALBH
ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C. GDR (EACH REPR 1/5 ORD) (REG S) LSIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

phân tích kỹ thuật ALBH

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C. GDR (EACH REPR 1/5 ORD) (REG S)

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C. GDR (EACH REPR 1/5 ORD) (REG S) dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.