PHILLIPS 66PHILLIPS 66PHILLIPS 66

PHILLIPS 66

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1PSX nguyên tắc cơ bản

PHILLIPS 66 tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1PSX được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.08 EUR, hãy mua trước 17 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.71%