CEMBRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CMB nguyên tắc cơ bản

CEMBRE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CMB được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.40 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.33%