DANIELI & C

DAN MIL
DAN
DANIELI & C MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DAN

Tóm tắt tài chính của DANIELI & C với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DAN là 1.434B EUR. EPS TTM của công ty là 1.70 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.75% và P/E là 13.38.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu