EL.EN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELN nguyên tắc cơ bản

EL.EN tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ELN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.22 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.37%