GEL

GEL MIL
GEL
GEL MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GEL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GEL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GEL là 13.303M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu