ILLA

ILLA MIL
ILLA
ILLA MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ILLA báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ILLA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ILLA là 2.579M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền