PIRELLI & CPIRELLI & CPIRELLI & C

PIRELLI & C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PIRC nguyên tắc cơ bản

PIRELLI & C tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PIRC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.22 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.87%