ESPRINET

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRT nguyên tắc cơ bản

ESPRINET tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PRT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.54 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.22%