BSPBSPBSP

BSP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BSPB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BSP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Báo cáo thu nhập hàng năm và hàng quý dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được hiệu suất của BSPB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: RUB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM