BANK ST PETERSBURG

BSPB MOEX
BSPB
BANK ST PETERSBURG MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BSPB

Tóm tắt tài chính của BANK ST PETERSBURG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BSPB là 30.925B RUB. EPS TTM của công ty là 38.23 RUB, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 1.66.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu