SovcomflotSovcomflotSovcomflot

Sovcomflot

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FLOT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Sovcomflot

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Global — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Sovcomflot 196.18 B RUB, và năm trước đó — 113.46 B RUB.

Theo nguồn
Theo quốc gia