PJSC Positive Group

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

POSI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PJSC Positive Group

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Nga — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PJSC Positive Group 13.77 B RUB, và năm trước đó — 7.08 B RUB.

Theo nguồn
Theo quốc gia