VTB

VTBRMOEX
VTBR
VTBMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VTBR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VTB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VTBR là 221.496B RUB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu