Credit Acceptance CorporationCredit Acceptance CorporationCredit Acceptance Corporation

Credit Acceptance Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CACC nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Credit Acceptance Corporation, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CACC trong quý trước là508.00 M USD, và cao hơn 3.34% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 64.30 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY