E-Home Household Service Holdings Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EJH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu E-Home Household Service Holdings Limited

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại E-Home Household Service Holdings Limited 68.32 M USD, và năm trước đó — 63.75 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia