Farmmi, Inc. Ordinary Shares

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FAMI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Farmmi, Inc. Ordinary Shares

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Farmmi, Inc. Ordinary Shares 109.70 M USD, và năm trước đó — 97.43 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia