Sprouts Farmers Market, Inc

SFM NASDAQ
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SFM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Sprouts Farmers Market, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SFM là 3.023B. Ngày thu nhập tiếp theo Sprouts Farmers Market, Inc là 25 Tháng 2, ước tính là 0.29.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền