7FIT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7FT nguyên tắc cơ bản

7FIT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 7FT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.08 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.88%