CONSTANCE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCR nguyên tắc cơ bản

CONSTANCE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CCR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.11 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.72%