NNN

NOTORIA SERWIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTS nguyên tắc cơ bản

NOTORIA SERWIS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NTS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.20 PLN.