TELEMEDYCYNA POLSKA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TMP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TELEMEDYCYNA POLSKA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TELEMEDYCYNA POLSKA 6.49 M PLN, và năm trước đó — 5.10 M PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia