KRONA PUBLIC REAL ESTATE

KRONA NGM
KRONA
KRONA PUBLIC REAL ESTATE NGM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KRONA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KRONA PUBLIC REAL ESTATE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KRONA là 383.391M SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu