PPP

PEPTONIC MEDICAL AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PMED nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PEPTONIC MEDICAL AB

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PEPTONIC MEDICAL AB 43.63 M SEK, và năm trước đó — 31.64 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia