PROVIDE IT SWEDEN AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROVIT nguyên tắc cơ bản

PROVIDE IT SWEDEN AB tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PROVIT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.37 SEK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 22.02%