AAA

AIRO LAM LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AIROLAM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AIRO LAM LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AIRO LAM LTD 1.99 B INR, và năm trước đó — 1.69 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia