ASIAN GRANITO INDI
ASIANTILES NSE

ASIANTILES
ASIAN GRANITO INDI NSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ASIAN GRANITO INDI với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ASIANTILES là 5.652B. EPS TTM của công ty là 18.26, lợi tức cổ tức là 0.28%, và P/E là 9.68.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền