PROVENTUS AGROCOMPROVENTUS AGROCOMPROVENTUS AGROCOM

PROVENTUS AGROCOM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PROVENTUS AGROCOM

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PROVENTUS AGROCOM 4.19 B INR, và năm trước đó — 4.03 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia