REGENCY CERAMICS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

REGENCERAM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu REGENCY CERAMICS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của India — năm ngoái quốc gia này đã mang lại REGENCY CERAMICS 408.00k INR, và năm trước đó — 312.00k INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia