STRIDES PHARMA SCISTRIDES PHARMA SCISTRIDES PHARMA SCI

STRIDES PHARMA SCI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STAR nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính STRIDES PHARMA SCI.

Tỷ lệ giá trên doanh số của STAR là 1.95. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 11.55. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 4.62 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ