TITAN COMPANY LTD

TITANNSE
TITAN
TITAN COMPANY LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TITAN nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu TITAN COMPANY LTD

Lợi nhuận của TITAN trong quý trước là 9.41 INR trong khi ước tính là 7.98 INR, chiếm 17.88 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 87.30B INR mặc dù con số ước tính là 84.57B INR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 10.76 INR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 105.58B INR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của TITAN.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên