VAIBHAV GLOBAL LTDVAIBHAV GLOBAL LTDVAIBHAV GLOBAL LTD

VAIBHAV GLOBAL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VAIBHAVGBL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VAIBHAV GLOBAL LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VAIBHAV GLOBAL LTD 18.84 B INR, và năm trước đó — 18.33 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia