VIBHOR STEEL TUBES LTDVIBHOR STEEL TUBES LTDVIBHOR STEEL TUBES LTD

VIBHOR STEEL TUBES LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VSTL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VIBHOR STEEL TUBES LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VIBHOR STEEL TUBES LTD 11.13 B INR, và năm trước đó — 8.18 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia