MORISON INDUSTRIES PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MORISON nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MORISON INDUSTRIES PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MORISON INDUSTRIES PLC 154.86 M NGN, và năm trước đó — 140.61 M NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia