NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLCNEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLCNEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC

NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NEIMETH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC 2.21 B NGN, và năm trước đó — 2.92 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia