PHARMA DEKO PLC

PHARMDEKO NSENG
PHARMDEKO
PHARMA DEKO PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PHARMDEKO

Tóm tắt tài chính của PHARMA DEKO PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PHARMDEKO là 477.005M NGN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền