RBOB Gasoline Futures (Nov 2021)RBOB Gasoline Futures (Nov 2021)RBOB Gasoline Futures (Nov 2021)

RBOB Gasoline Futures (Nov 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng RBOB Gasoline Futures (Nov 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
RBK2024RBOB Gasoline Futures (May 2024)
2024-04-302.7199−0.20%−0.00542.73882.7199
Theo dõi
RBM2024RBOB Gasoline Futures (Jun 2024)
2024-05-312.6958−0.20%−0.00532.71502.6952
Theo dõi
RBN2024RBOB Gasoline Futures (Jul 2024)
2024-06-282.6569−0.23%−0.00622.67632.6557
Theo dõi
RBQ2024RBOB Gasoline Futures (Aug 2024)
2024-07-312.6022−0.31%−0.00802.62262.6020
Theo dõi
RBU2024RBOB Gasoline Futures (Sep 2024)
2024-08-302.5424−0.29%−0.00742.55762.5410
Theo dõi
RBV2024RBOB Gasoline Futures (Oct 2024)
2024-09-302.3390−0.42%−0.00982.35112.3390
Theo dõi
RBX2024RBOB Gasoline Futures (Nov 2024)
2024-10-312.2798+0.01%0.00022.27982.2798
Mua
RBZ2024RBOB Gasoline Futures (Dec 2024)
2024-11-292.2239−0.35%−0.00782.23812.2236
Mua
RBF2025RBOB Gasoline Futures (Jan 2025)
2024-12-312.1960−0.34%−0.00752.20462.1960
Mua
RBG2025RBOB Gasoline Futures (Feb 2025)
2025-01-312.1969−0.03%−0.00072.19692.1969
Mua
RBH2025RBOB Gasoline Futures (Mar 2025)
2025-02-282.1637−2.06%−0.04542.16372.1637
Bán
RBJ2025RBOB Gasoline Futures (Apr 2025)
2025-03-312.4149+0.93%0.02222.41492.3736
Mua
RBK2025RBOB Gasoline Futures (May 2025)
2025-04-302.4125+0.85%0.02032.41252.3826
Mua
RBM2025RBOB Gasoline Futures (Jun 2025)
2025-05-302.4010+0.02%0.00042.40102.4010
Mua
RBN2025RBOB Gasoline Futures (Jul 2025)
2025-06-302.3771+0.74%0.01742.37712.3771
Mua
RBQ2025RBOB Gasoline Futures (Aug 2025)
2025-07-312.3440+0.71%0.01652.34402.3440
Mua
RBU2025RBOB Gasoline Futures (Sep 2025)
2025-08-292.3010+0.72%0.01642.30102.3010
Mua
RBV2025RBOB Gasoline Futures (Oct 2025)
2025-09-302.1242+0.77%0.01632.12422.1242
Mua
RBX2025RBOB Gasoline Futures (Nov 2025)
2025-10-312.0866+0.78%0.01622.08662.0866
Mua
RBZ2025RBOB Gasoline Futures (Dec 2025)
2025-11-282.0678+0.78%0.01612.06782.0678
Mua
RBF2026RBOB Gasoline Futures (Jan 2026)
2025-12-312.0655+0.78%0.01602.06552.0655
Mua
RBG2026RBOB Gasoline Futures (Feb 2026)
2026-01-302.0768+0.78%0.01602.07682.0768
Mua
RBH2026RBOB Gasoline Futures (Mar 2026)
2026-02-272.0928+0.77%0.01602.09282.0928
Mua
RBJ2026RBOB Gasoline Futures (Apr 2026)
2026-03-312.2781+0.71%0.01602.27812.2781
Mua
RBK2026RBOB Gasoline Futures (May 2026)
2026-04-302.2897+0.70%0.01602.28972.2897
Mua
RBM2026RBOB Gasoline Futures (Jun 2026)
2026-05-292.2823+0.71%0.01602.28232.2823
Mua
RBN2026RBOB Gasoline Futures (Jul 2026)
2026-06-302.2621+0.71%0.01602.26212.2621
Mua
RBQ2026RBOB Gasoline Futures (Aug 2026)
2026-07-312.2362+0.72%0.01602.23622.2362
Mua
RBU2026RBOB Gasoline Futures (Sep 2026)
2026-08-312.1917+0.74%0.01602.19172.1917
Mua
RBV2026RBOB Gasoline Futures (Oct 2026)
2026-09-302.0539+0.79%0.01602.05392.0539
Mua
RBX2026RBOB Gasoline Futures (Nov 2026)
2026-10-302.0168+0.80%0.01602.01682.0168
Mua
RBZ2026RBOB Gasoline Futures (Dec 2026)
2026-11-301.9922+0.81%0.01601.99221.9922
Mua
RBF2027RBOB Gasoline Futures (Jan 2027)
2026-12-311.9911+0.81%0.01601.99111.9911
Mua
RBG2027RBOB Gasoline Futures (Feb 2027)
2027-01-292.0057+0.80%0.01602.00572.0057
Theo dõi
RBH2027RBOB Gasoline Futures (Mar 2027)
2027-02-262.0258+0.80%0.01602.02582.0258
Theo dõi
RBJ2027RBOB Gasoline Futures (Apr 2027)
2027-03-312.2158+0.73%0.01602.21582.2158
Theo dõi
RBK2027RBOB Gasoline Futures (May 2027)
2027-04-302.2337+0.72%0.01602.23372.2337
Theo dõi
RBM2027RBOB Gasoline Futures (Jun 2027)
2027-05-282.2312+0.72%0.01602.23122.2312
Theo dõi
RBN2027RBOB Gasoline Futures (Jul 2027)
2027-06-302.2192+0.73%0.01602.21922.2192
Theo dõi
RBQ2027RBOB Gasoline Futures (Aug 2027)
2027-07-302.2021+0.73%0.01602.20212.2021
Theo dõi
RBU2027RBOB Gasoline Futures (Sep 2027)
2027-08-312.1644+0.74%0.01602.16442.1644
Theo dõi
RBV2027RBOB Gasoline Futures (Oct 2027)
2027-09-302.0366+0.79%0.01602.03662.0366
Theo dõi
RBX2027RBOB Gasoline Futures (Nov 2027)
2027-10-292.0044+0.80%0.01602.00442.0044
Theo dõi
RBZ2027RBOB Gasoline Futures (Dec 2027)
2027-11-301.9919+0.81%0.01601.99191.9919
Theo dõi
RBF2028RBOB Gasoline Futures (Jan 2028)
2027-12-311.9829+0.81%0.01601.98291.9829
Theo dõi