AFLAC Incorporated

AFL NYSE
AFL
AFLAC Incorporated NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AFL

Tóm tắt tài chính của AFLAC Incorporated với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AFL là 40.261B USD. EPS TTM của công ty là 6.19 USD, tỷ suất cổ tức là 2.63% và P/E là 10.04. Ngày thu nhập tiếp theo của AFLAC Incorporated là 2 Tháng 2, ước tính là 1.26 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền