Bausch Health Companies Inc
BHC NYSE

BHC
Bausch Health Companies Inc NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Bausch Health Companies Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BHC là 10.404B. Ngày thu nhập tiếp theo Bausch Health Companies Inc là Aug 04, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền