Danimer Scientific, Inc

DNMR NYSE
DNMR
Danimer Scientific, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DNMR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Danimer Scientific, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DNMR là 1.177B. Ngày thu nhập tiếp theo Danimer Scientific, Inc là 29 Tháng 3, ước tính là -0.13.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền