FutureFuel Corp.FutureFuel Corp.FutureFuel Corp.

FutureFuel Corp.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FF nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính FutureFuel Corp..

Tỷ lệ giá trên doanh số của FF là 0.57. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 0.09. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 515.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ