LTC Properties, Inc.LTC Properties, Inc.LTC Properties, Inc.

LTC Properties, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LTC nguyên tắc cơ bản

LTC Properties, Inc. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LTC được trả hàng tháng. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.19 USD, hãy mua trước 22 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.17%