NatWest Group plc

NWGNYSE
NWG
NatWest Group plcNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NWG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NatWest Group plc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NWG là 35.649B USD. EPS TTM của công ty là 0.65 USD, tỷ suất cổ tức là 3.89% và P/E là 11.75. Ngày thu nhập tiếp theo của NatWest Group plc là 17 Tháng 2, ước tính là 0.19 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu