Reinsurance Group of America, Incorporated

RGA NYSE
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính RGA

Tóm tắt tài chính của Reinsurance Group of America, Incorporated với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RGA là 7.646B USD. EPS TTM của công ty là 8.72 USD, tỷ suất cổ tức là 2.58% và P/E là 13.04. Ngày thu nhập tiếp theo của Reinsurance Group of America, Incorporated là 3 Tháng 2, ước tính là 0.82 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền