Transocean Ltd (Switzerland)

RIG NYSE
RIG
Transocean Ltd (Switzerland) NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RIG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Transocean Ltd (Switzerland) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của RIG là 1.862B. Ngày thu nhập tiếp theo Transocean Ltd (Switzerland) là 22 Tháng 2, ước tính là -0.10.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền