AT&T Inc.AT&T Inc.AT&T Inc.

AT&T Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

T nguyên tắc cơ bản

AT&T Inc. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của T được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.28 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.38%