Tredegar Corporation

TG NYSE
TG
Tredegar Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Tredegar Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TG là 383.662M USD. EPS TTM của công ty là 1.75 USD, tỷ suất cổ tức là 4.61% và P/E là 6.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu