COOKS COFFEE COMPANY LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COOKS COFFEE COMPANY LTD NPV

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United Kingdom, Ireland — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COOKS COFFEE COMPANY LTD NPV 6.38 M NZD, và năm trước đó — 7.12 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia