HALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPVHALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPVHALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV

HALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HLG nguyên tắc cơ bản

HALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.26 NZD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.14%