LUXOR B A/SLUXOR B A/SLUXOR B A/S

LUXOR B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUXOR_B nguyên tắc cơ bản

LUXOR B A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LUXOR_B được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 50.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.43%